சோறும், சொகுசும் என் வாழ்வின் இலக்கு


சோறும், சொகுசும் என் வாழ்வின் இலக்கு
இது தான் ஒட்டுமொத்த மனித குலமே ஆசை படுகிற வாழ்க்கை முறை...
சோற்றுக்காக...
பணம் வேண்டும்.
பணம் ஈட்ட பணி வேண்டும்..
பணி செய்ய படிப்பு வேண்டும்...
படிக்க (மட்டுமே) வாய்ப்புகள் இருப்பதால்...
வசதிக்கேற்ப எல்லோரும் படிக்கிறோம், படித்த பின் பணிக்கு செல்கிறோம், பணம் ஈட்டுகிறோம், ஏறக்குறைய சொகுசு சேர்க்கிறோம்..
சோறு உண்கிறோம்...
இந்த சொகுசும், சோறும் பெற போய்....
இப்ப உண்மையா மனதுக்கும் உடலுக்கும் சொகுசு தரும் இயற்கையை இழந்து வரோம்...
சோறு போடுற உழவை துறந்தோம்...
பட்டணம் போய் குளிரூட்டப்பட்ட அறையில் பணம் பயிரிட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம்..
மழை காலமான புரட்டாசி, ஐப்பசியில் கோடையை உணர்கிறோம்...
விசிறி சுழலில் மூச்சு வாங்குகிறோம்...
கிராமத்தில் கழனிகள் கட்டாந்தரையாகிவிட்டன..
நீர்நிலை இல்லை..
உழைக்க ஆள் இல்லை..
காணுமிடமெல்லாம் கடைசி தலைமுறை உழவர்கள்...
இதை வெம்பி வெட்கமில்லாமல் எழுதி ஆதங்கபடுற என் உள்ளத்தின் இன்னொரு மூலை பணம் ஈட்டு , பணம் ஈட்டு , பணம் ஈட்டு... உழவால் பட்ட கடனை, இழந்த மதிப்பை ஈடுகட்ட பணம் ஈட்டு, பணம் ஈட்டு , பணம் ஈட்டு என்கிறது...
என்ன செய்வது...
உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லாம்
தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்...
என்று சொன்ன வள்ளுவன் தான்,
இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு...
என்றும் சொல்லி இருக்கான்...
Post a Comment

Popular posts from this blog

கட்செவி அஞ்சல்

அறிவியல் தமிழ் களஞ்சியம்

உலகில் தோன்றிய முதல் மனிதன் தமிழன்