தமிழ் இணைய மாநாடு
Tamil Internet Conference 2009
"கணிவழி காண்போம் தமிழ்"
அக்டோபர் 23-25, 2009

Institute of Indology and Tamil Studies (IITS)
of the UNIV. OF COLOGNE GERMANY

மேலும் விவரம் அறிய.... http://www.infitt.org/ti2009/
2 comments

Popular posts from this blog

கட்செவி அஞ்சல்

உலகில் தோன்றிய முதல் மனிதன் தமிழன்

அறிவியல் தமிழ் களஞ்சியம்