கூகிள் தேடுப்பொறியின் சில மணிநேர குழப்பங்கள்

கூகிள் தேடுப்பொறியின் சில மணிநேர குழப்பங்கள்........
அதுகுறித்த தகவல்..
செய்தி 1
செய்தி 2
செய்தி 3
செய்தி 4
செய்தி 5


ஆனால் சில மணிநேரத்தில் அச்சிக்கல் தீர்க்கப்பட்டது.....!!!
Post a Comment

Popular posts from this blog

கட்செவி அஞ்சல்

அறிவியல் தமிழ் களஞ்சியம்

உலகில் தோன்றிய முதல் மனிதன் தமிழன்