8.12.08

நம் தமிழகத்துள் (வழங்கப்பெற்ற - வழங்கப்பெறும்) பானை வகையுட் சில...........

நம் மண் - கலங்கள்
பேராசிரியர் - ப. அருளி, தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், தஞ்சாவூர்


1) அஃகப் பானை - தவசம்(தானியம்) சேர்த்து வைக்கப் பயன்பெறும் பானை (குதிர், குறுக்கை) அஃகம்- தவசம்
2) அஃகுப் பானை - வாயகன்றும் அடிப்புறம் சுருங்கியும் தோன்றும் பானை.
3) அகட்டுப் பானை - நடுவிடம் பருத்த பானை
4) அடிசிற் பானை - சோறு ஆக்குவதற்குப் பயன்பெறும் பானை.
5) அடுக்குப் பானை - நிமிர்வு முறையில் அல்லது கவிழ்வு முறையிலாக ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கப்பெறும் பானை வரிசை. திருமணச் சடங்கு மேடையில் அடுக்கப்பெறும் ஏழுபானை வரிசை.
6) அரசாணிப்பானை - திருமணச் சடங்கு மேடையில் நாட்டப் பெறும் அரசாணிக் காலுக்குப் பக்கத்தில் வைக்கப் பெறும் மங்கலப் பானை.
7) உசும்பிய பானை - உயரம் மிகுந்த பானை.
8) உறிப் பானை - உறியில் வைத்தற்கு ஏற்ற பானை
9) எஃகுப் பானை - இரும்பு உருக்கி எடுக்கவுதவும் பானை
10) எழுத்துப் பானை - எழுத்துகள் வரையப் பெற்ற பானை
11) எழுப்புப் பானை - உயரம் வாய்ந்த பானை
12) ஒறுவாயப் பானை - விளிம்பு சிதைந்த பானை
13) ஓதப் பானை - ஈரப் பானை
14) ஓர்மப் பானை - திண்ணிய பானை, தட்டினால் நன்கு ஒலியெழும்பும் பானை
15) ஓரிப் பானை - தனிப் பானை, ஒல்லியான பானை
16) ஓவியப் பானை - ஓவியம் வரையப் பெற்ற பானை, வண்ணம் தீட்டப்பட்ட பானை
17) கஞ்சிப் பானை - கஞ்சியை வடிதத்ற்குப் பயன்பெறும் அகன்ற வாயுடைய பானை
18) கட்டப் பானை - அடிப்பகுதி வனையப்படாத பானை
19) கட்டுப் பானை - மிதவை அமைத்தற்கென அம்மிதவையின் ஓரத்தில் கட்டப்பெறும் பானை
20) கதிர்ப் பானை - புதிய நெற்கதிர்களையும். நெல்மணிகளையும் வைத்தற்குப் பயன்பெறும் பானை
21) கரகப் பானை - கரவப்பானை - நீர்க்கரகம்
22) கரிப்பானை - கரி பிடித்த பானை
23) கருப்புப் பானை - முழுவதுமாகக் கருநிளம் வாய்ந்த பானை
24) கருப்பு - சிவப்பு பானை - உள்ளே கருநிறமும் வெளியே செந்நிறமும் வாய்ந்த பானை
25) கலசப் பானை - கலயம், கலசம், கலம், நீர்க்கலம்
26) கழுநீர்ப் பானை - அரிசி முதலிய கூலங்களைக் கழுவிய நீரை ஊற்றி வைத்தற்குப் பயன்பெறும் பானை
(கொச்சை வழக்கில் கழுனிப் பானை என்னப் பெறுகின்றது)
27) காடிப் பானை - கழுநீர்ப் பானை
28) காதுப் பானை - விளிம்பில் பிடியமைத்து உருவாக்கப் பெறும் பானை
29) குண்டுப் பானை - உருண்ட வடிவத்தில் தோன்றும் பானை
30) குறைப் பானை - அடிப்பகுதியில்லாத பானை, அடியிலி
(கொச்சை வழக்கில் குறுப்பானை என்னப் பெறுகின்றது)
31) கூடைப் பானை - கூடை வடிவில் உருவாக்கப் பெறும் பானை
32) கூர்முனை பானை - அடிப்புறம் கூர்முனை அமையும் படியாக உருவாக்கப் பெற்ற பானை
33) கூர்ப் பானை - கூர் முனைப் பானை
34) கூழ்ப் பானை - கூழ் காய்ச்சுதற்கெனப் பயன்படுத்தப் பெறும் பானை
35) கோளப் பானை - உருண்டு திரண்ட பானை
36) சருவப் பானை - மேற்புறம் அகற்சியாகவும் - கீழ்ப்புறம் சரிவாகவும் சுருங்கியும் ஆக உருவாக்கப் பெற்ற பானை.
37) சவப்பானை - சவம் இடுதற்கேற்ப உருவாக்கப் பெற்ற பெரிய பானை, ஈமத்தாழி
38) சவலைப் பானை - நன்கு வேகாத பானை, மெல்லிய பானை
39) சன்னப் பானை - மெல்லிய பானை, கனமில்லாத பானை
40) சாம்பல் பானை - கையால் செய்யப் பெற்ற பானை
41) சொண்டுப் பானை - கனத்த விளிம்புடைய பானை
42) சோற்றுப் பானை - சோறு ஆக்குவதற்குப் பயன்பெறும் பானை
43) சில்லுப் பானை - மிகச் சிறிய பானை
44) சின்ன பானை - சிறிய பானை
45) தவலைப் பானை - சிறிய வகைப் பானை
46) திடமப் பானை - பெரிய பானை (திடுமுப் பானை)
47) திம்மப் பானை - பெரும்பானை (திம்மம் - பருமம்)
48) துந்திப் பானை - தொந்தியுறுப்புப் போன்று அடிப்பாகம் மிகவுருண்டு திரண்ட தோற்றம் அமைந்த பானை
49) தொண்ணைப் பானை - குழிவார்ந்த பானை
50) தோரணப் பானை - கழுத்துப் பாகத்தைச் சுற்றிலும் தோரணவடிவில் உருவெட்டப் பெற்ற பானை
51) தோள் பானை - தோளில் (சுவற்பகுதியில்) தொங்கவிட்டுப் பயன்படுத்துதற் கேற்றவாறு உருவமைந்த பானை
52) நாற்கால் பானை - நான்கு கால் தாங்கிகளை உடன் கொண்டிருக்குமாறு அமைக்கப் பெற்ற பானை
53) பச்சைப் பானை - சுடப்பெறாத பானை
54) படரப்ானை - அகற்ற - பெரிய பானை
55) பிணப் பானை - சவப்பானை, ஈமத்தாழி
56) பொள்ளற் பானை - துளையுள்ள பானை (பொள்ளல் பானை)
57) பொங்கல் பானை - பொங்கல் விழாவிற்குரிய பானை
58) மங்கலக் கூலப் பானை - திருமண விழா மன்றலில் தவசம் நிறைத்து வைக்கப் பெறும் பானை
59) மடைக் கலப் பானை - திருமண வீட்டில் சமையலுக்குப் பயன்படுத்துவதற்கு உருவாக்கப் பெற்ற பானை
60) மிண்டப் பானை - பெரிய பானை
61) மிறைப் பானை - வளைந்து உயர்ந்த பானை
62) முகந்தெழு பானை - ஏற்றப் பானை (திவ்வியப் பிர - 3406 - 4)
63) முடலைப் பானை - உருண்டை யுருவப் பானை
64) முரகுப் பானை - பெரிய பானை - திரண்டு உருண்ட பானை
65) மொங்கம் பானை - பெரும் பானை (மொங்கான் பானை)
66) மொட்டைப் பானை - கழுத்தில்லாத பானை
67) வடிநீர்ப் பானை - நீரை வடிகட்டித் தருதற்கேற்ப அமைக்கப் பெற்ற நீர்க்கலம்
68) வழைப் பானை - வழ வழப்பார்ந்த புதுப்பானை
69) வெள்ளாவிப் பானை - துணி அவித்தற்குப் பயன் பெறும் பானை

நன்றி : நற்றமிழ் இதழ் - நளி 2039
மின்னாக்கம் : தமிழம் வலை

No comments:

வணிகமொழியானது தமிழ்!

தமிழ் இணையதளங்களும் இனி காசு பார்க்கலாம். ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுவதால் என்ன பெருசா பார்த்திருக்க போகிறீர்கள், லைக்குகளைத் தவிர.. மீண்டும் வலை...